کارشناسات ویزاکانادا شما را در تمامی مراحل راهنمایی خواهند کرد .

شرایط گرفتن ویزای کار کانادا از خارج از کانادا

 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
 • درخواست نامه تکمیل شده

تاییدیه کتبی از “اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا” (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده میشود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.

همچنین باید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.
 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.
 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.
 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.
 • ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

شرایط گرفتن ویزای کار کانادا از داخل کانادا

 • باید مجوز کار یا تحصیل داشته باشید، یا همسر یا والدین شما ویزای کار یا تحصیل داشته باشند.
 • باید برای کار مشخصی مجوز کار داشته باشد و بخواهید برای کار دیگری درخواست مجوز کنید.
 • باید مجوز اقامت موقت (TRP) با اعتبار ۶ ماه یا بیشتر داشته باشید.
 • به دلیل اقدام برای اقامت کانادا از داخل کانادا، هم اکنون در کانادا زندگی میکنید. باید قبل از آنکه بتوانید برای ویزای کار افدام کنید باید پرونده اقامت دائم شما به مرحله خاصی رسیده باشد.
 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
 • درخواست نامه تکمیل شده
 • تاییدیه کتبی از “اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا” (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده میشود. در بیشتر موارد گرفتن این تاییدیه بر عهده کارفرما میباشد. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.

همچنین باید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.
 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.
 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.
 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.
 • ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

شرایط گرفتن ویزای کار کانادا در زمان ورود به کانادا

شما میتوانید برای مجوز کار در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید، ولی تنها در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

از ویزای دیدار معاف باشید و بیوانید بدون ویزا وارد کانادا شوید و کار شما احتیاجی به تاییدیه از اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا نداشته باشد یا این تاییدیه را داشته باشید.

توجه: اگر کار شما نیاز به تاییدیه اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا داشته باشد، در صورتی میتوانید در زمان ورود برای مجوز کار اقدام کنید که این تاییدیه قبل از ورود به کانادا صادر شده باشد (به استثنای پرستاران سرخانه و کشاورزان فصلی).

نکته: در کل مهاجرت به کانادا از هر طریق اعم از گرفتن ویزای تحصیلی کانادا و ویزای کار کانادا و ویزای سرمایه گذاری در کانادا بر اساس Point Based System است ، این بدان معناست که شما بر اساس هر ویژگیتان یک امتیاز خاص میگیرید که همۀ آنها با هم جمع شده و در نهایت یک نمره یا معدل به شما میدهد و آن نمره تعیین کنندۀ آن است که آیا شما واجد شرایط گرفتن ویزای کانادا هستید یا خیر. هرچه نمرۀ شما بالاتر باشد شانس موفقیت پروندۀ شما بالاتر میرود.